ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) İşbu edfozon Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.edfozon.com.tr internet sitesinin sahibi, 30 Ağustos Cad.Dap Dalga Kule B Blok. No:13 BA- Maltepe-Cevizli / İSTANBUL adresinde mukim EDF Endüstri Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.. (Bundan böyle "EDF" olarak anılacaktır) ile www.edfozon.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ALICI ") arasında {……………….. } tarihinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu EDF 'nın sahip olduğu internet sitesi www.edfozon.com.tr'den ALICI 'nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. ALICI  www.edfozon.com.tr internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI sorumlu olacaktır.
3.2. ÜYE, www.edfozon.com.tr internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.3. ÜYE, www. edfozon.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
3.4. www.edfozon.com.tr internet sitesinde ALICI 'lar tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Alıcı 'larin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ALICI sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin EDF 'yle hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. EDF'nın ALICI 'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ALICI 'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
33.7. EDF , ALICI verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ALICI yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ALICI www.edfozon.com.trinternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EDF 'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.8  ALICI, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ALICI 'ya aittir.
3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI , bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve EDF'yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.10.EDF 'nin her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ALICI ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
3.11.
www.edfozon.com.tr internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları EDF'nın mülkiyetinde olup, bunlar ALICI  tarafından EDF 'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.
3.12. EDF tarafından www.edfozon.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13.EDF'nin, ALICI tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe EDF  nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
3.14. ALICI  yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında EDF  ve EDF Endüstri Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. nin markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ALICI , EDF 'ye ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, EDF tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ALICI aksini bildirmediği sürece ALICI 'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, EDF tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve EDF 'yi sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

3.15. . EDF , ALICI 'nın kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve (b) 3.13. maddede belirtilen durumlarda ve (c) ALICI 'nın rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.
3.16. edfozon web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ALICI, edfozon web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.17. edfozon, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.
3.18. EDF, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir.
3.19.EDF, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda
[email protected]  adresine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13. madde hükümleri saklıdır.
4. Sözleşmenin Feshi Taraflardan her biri işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.
5. İhtilafların Hali
İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya EDF tarafından ÜYEliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. EDF, ÜYEnin "üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYEnin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
6. İhtilafların Hali
İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7. Yürürlük
ÜYE'nın ÜYE'lik kaydı ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.